Governance

Good governance ofwel een verantwoorde toezichtstructuur, is voor Woningstichting Simpelveld een belangrijk uitgangspunt van beleid en leidraad voor het inrichten van de bestuurlijke organi­satie.

Organisatie
De organisatie van Woningstichting Simpelveld is die van een stichting met een tweelagenstructuur. Het bestuur wordt gevormd door de directeur-bestuurder, de heer drs. J.M.B.W. Evers (1965). De bevoegdheden van de directeur-bestuurder zijn vastgelegd in een bestuursreglement. Het toezicht wordt uitgevoerd door een intern toezichthoudend orgaan,  de Raad van Toezicht, welke ultimo 2016 bestond uit de volgende personen:

  • Mr. J.M.G.A. Sengers (1951), voorzitter; aftredend per 01-11-2021
  • J.M.H. Lennertz (1947), vice voorzitter; aftredend per 01-11-2019
  • M.F.L. Bröcheler (1971), lid; aftredend per 01-11-2021
  • J.H.H. Damen (1954), lid; herkiesbaar per 01-11-2021

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de woningcorporatie en de met haar verbonden ondernemingen en staat tevens het bestuur met raad terzijde. In het reglement van de Raad van Toezicht zijn de taken en werkwijze van de Raad van Toezicht beschreven. Bestuur en RvT hebben een visie op besturen en toezicht houden, waarbij wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen. Voor de individuele leden van de RvT is een profielschets opgesteld. De RvT heeft een auditcommissie (reglement auditcommissie) en selectie- en remuneratiecommissie (reglement selectie- en remuneratiecommissie) uit haar midden benoemd.

Governancecode
Woningstichting Simpelveld conformeert zich aan de “Governancecode Woningcorporaties 2015”. Deze code geeft richting aan de wijze waarop bestuur en Raad van Toezicht (RvT) functioneren en de wijze waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten. De code kent de volgende vijf principes:

Principe 1:        Leden van bestuur en RvT hanteren waarden en normen die passen bij
                         de maatschappelijke opdracht.
Principe 2:        Bestuur en RvT zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af.
Principe 3:        Bestuur en RvT zijn geschikt voor hun taak.
Principe 4:        Bestuur en RvT gaan in dialoog met belanghebbende partijen.
Principe 5:        Bestuur en RvT beheersen de risico’s verbonden aan hun activiteiten.

Integriteitscode
De laatste jaren staat de verantwoording van maatschappelijke ondernemingen in toenemende mate in de belangstelling. Met name de transparantie van beleid en de integriteit van de organisatie krijgen steeds meer aandacht. Woningstichting Simpelveld hecht veel waarde aan het integer zijn van haar medewerkers en aan het integer handelen door de organisatie. De integriteitscode is het kader waarbinnen en de basis waarop afwegingen worden gemaakt. Het doel van deze code is ervoor te zorgen dat de medewerkers van Woningstichting Simpelveld op een betrouwbare en integere manier functioneren. De integriteitscode geeft de normen en waarden aan waaraan men zich dient te houden. Een aanvulling op de gedragscode integriteit van Woningstichting Simpelveld is de gedragscode voor het omgaan met elektronische media. Deze gedragscode gaat in op voorschriften die specifiek gelden voor het omgaan met elektronische media.

Klokkeluidersregeling
Van medewerkers en andere vertegenwoordigers van de woningstichting wordt verwacht dat zij accuraat en conform de procedures werken met inachtneming van de integriteit. Tevens wordt verwacht dat zij melding maken van (het vermoeden van) een misstand. Hiervoor hebben wij een klokkeluidersregeling opgesteld.

Visitatie
Een belangrijk instrument bij de regulering en het toezicht in de sociale huursector is de zogenaamde visitatie. Volgens de governancecode is iedere woningcorporatie verplicht om een keer per vier jaar een visitatie te laten uitvoeren. Ook Woningstichting Simpelveld heeft zich laten visiteren. Een onafhankelijk en gecertificeerd visitatiebureau heeft onderzocht hoe wij hebben gepresteerd op verschillende onderdelen. Met de resultaten van de visitatie leggen wij verantwoording af aan onze stakeholders en geven wij inzicht aan onze omgeving over ons maatschappelijk functioneren.

De commissie komt tot de conclusie dat Woningstichting Simpelveld gemiddeld op alle (hoofd)prestatievelden goed presteert. Wij hebben dan ook op alle onderdelen ruim een voldoende gescoord. Het visitatierapport is openbaar. Wilt u het volledige visitatierapport lezen? Dan kunt u hier het visitatierapport downloaden.