Medehuurder / samenwonen

Om de leefbaarheid in de wijken te waarborgen, hanteren wij een zorgvuldig toewijzingsbeleid. Dat betekent dat bij toewijzing van een huurwoning rekening wordt gehouden met de doelgroep en huishoudengrootte. Ook nadat u bent ingetrokken in een woning van Woningstichting Simpelveld willen wij graag die leefbaarheid blijven waarborgen.

Inwoning
In het geval dat er iemand bij u komt wonen, zult u zich bij ons moeten melden. Als de situatie van tijdelijke aard is, is er sprake van inwoning. Indien inwoning wordt toegestaan is dit voor de duur van maximaal 3 maanden. Denk bijvoorbeeld aan iemand die ter overbrugging tijdelijk onderdak nodig heeft. De inwoner heeft geen rechten en plichten t.a.v. de huurwoning en kan hierop ook geen aanspraak maken.

Samenwonen
Wilt u gaan samenwonen? Dan is er sprake van inwoning voor onbepaalde tijd. De partner die intrekt heeft niet dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder en kan bij vertrek van de hoofdhuurder ook geen aanspraak maken op de huurwoning. Een verzoek tot samenwonen dient u evenals een verzoek tot inwoning schriftelijk aan te vragen bij Woningstichting Simpelveld.

Medehuurder
Na 2 jaar samenwoning kan medehuurderschap worden aangevraagd. Als medehuurder heeft u wel dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Het medehuurderschap is op verschillende manieren te verkrijgen. Zo bent u als echtgenoot of geregisterd partner van rechtswege medehuurder. U hoeft dit dan ook niet officieel bij ons aan te vragen. Geef wel even de wijziging aan ons door. Alle andere personen moeten schriftelijk een verzoek tot medehuurderschap bij ons indienen. U kunt medehuurderschap aanvragen als u voldoet aan een aantal voorwaarden. Voor meer informatie over deze voorwaarden kunt u terecht bij de afdeling Woondiensten.

Inwonende kinderen komen niet in aanmerking voor het medehuurderschap. Zij kunnen volgens de wet in principe geen duurzaam gemeenschappelijke huishouding hebben met hun ouders. Uitzondering hierop zijn oudere inwonende kinderen die een rol spelen bij de verzorging van de ouder(s) en niet de intentie hebben om nog te verhuizen.